Uyguladığımız testler

YGB-Otizm Testleri

GOBDÖ-2-TV(GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU)

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.GOBDÖ-2-TV'de yer alan maddeler DSM-IV-TR (2000) ve Amerika Otizm Topluluğu'nun (2003) güncel tanımları temelinde geliştirilmiştir.

GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ilgili spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV'de toplam 42 madde yer almaktadır

GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:

1) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama

2) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama

3) Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme

4) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme

5) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme

* Merkezimizde GOBDÖ-2-TV, uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

EPOTA-3-TV(EĞİTİMSEL PLANLAMA İÇİN OTİZM TARAMA ARACI)

ASIEP-3

Eğitsel tanılama için Otizm Tarama Aracı (ASIEP) OSB’si olan bireyleri tanılamak ve gereksinim duydukları uygun eğitim planlarını geliştirmek için gereksinim duyulan bilgileri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Aşağıda yer alan dört değerlendirme aracı EPOTA-3-TV de yer alan ve OSB olan çocukların performanslarını değerlendirerek öğretimsel planlamalar yapmakta kullanılan araçlardır.

 1. Vokal Davranış Örneği Kayıt formu-VODÖKAF
  Konuşma öncesi ve konuşmanın yeni başladığı dönemde, ifade edici dil düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu bileşen, OSB’li çocukların doğal (spontane) konuşmalarının dört özelliğini ölçmektedir. Bunlar, tekrarlayıcı (stereotipik), iletişimsel olmayan (sosyal ilişkili), anlaşılırlık (ifade edicilikte gecikme ve sapma) ve agulama (babbling-anlamlı olmayan vokalizasyon) özellikleridir. Bu aracın diğer gecikmiş dil konuşma tanısı almış bireylerle OSB’li bireylerin dilsel karşılaştırması için kullanışlı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu bileşen Osb’li çocukların sözel dil öğenme düzeylerinin izlenmesi içinde kullanılmaktadır.
 2. Etkileşim Değerlendirme Kayıt Formu-ETDEKAF
  Etkileşim Değerlendirme Kayıt Formu (ETDEKAF) sistematik olarak oluşturulmuş uyarıcıların sunulduğu yarı yapılandırılmış oyun ortamlarında, bireylerin sosyal etkileşim davranışlarını ortaya çıkartmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kayıt formu hem doğal olarak ortaya çıkan (spontane) sosyal etkileşim davranışları hem de uygulamacının talep ettiği tepkileri ölçmek için kullanılmaktadır. Uygulama sonucunda belirli bir zaman diliminde çocuk tarafından sergilenen davranışları temsil edebilen davranış örneği elde edilmektedir.
 3. Eğitsel Değerlendirme Kayıt Formu- EGİDEKAF
  Eğitsel Değerlendirme Kayıt Formu (EGİDEKAF) öğrencinin öğretim programına doğrudan yerleştirilebilecek bilgileri toplamak amacıyla tasarlanıştır. Eğitsel Değerlendirmenin amacı, çocuğun işlevsellik seviyesini beş alanda incelemektir: (1) Oturma davranışı, (2) alıcı dil, (3) ifade edici dil, (4) beden kavramı ve (5) konuşma taklidi. Eğitsel Değerlendirmeyi yapmak için gereken süre 10-20 dakika arasında değişmektedir.
 4. Öğrenme Hızı Öngörüsü Kayıt Formu-ÖHÖKA
  Öğrenme Hızı Öngörüsü Kayıt Formu (ÖHÖKAF) ÖHÖKAF aracı öğrencilerin iki basamaklı siyah-beyaz sıralı öğrenme etkinliğini öğrenmek için gerekli olan tepkileri edinme düzeylerini değerlendirmektedir.

* Merkezimizde EPOTA-3-TV, uygulayıcı sertifikasını almış uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.


OTİZM DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİ

Merkezimizde pilot uygulamasında da bulunduğumuz ‘’Modifiye Edilmiş Otizm Davranış Kontrol Listesi’nin Türkiye standardizasyonu’’ uzman terapistlerimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.